Tỉnh / Thành phố :   Loại thương binh
Quận / Huyện :   Số HS Tỉnh Q/Lý :  
Xã / Phường :   Họ và tên :  
Loại đối tượng Năm sinh :  
Thời kỳ bị thương Quê quán :  
Số kết quả Tổng số kết quả tìm được :  0  
 
Danh sách Thương Binh
Kéo cột cần gom nhóm vào đây !
#
STT
Tỉnh Thành Phố
Quận Huyện
Xã Phường
Cụm Tổ
Họ Và Tên
Bí Danh
Số HS Tỉnh Quản Lý
Số HS Bộ Quản Lý
Năm Sinh
Giới Tính
Dân Tộc
Quê Quán
Chổ Ở Hiện Nay
Ngày Nhập Ngủ
Đơn Vị Bị Thương
Tình Trạng Thương Tật
Dạng Thương Tật
Các Bậc Khi Bị Thương
Ngày Bị Thương
Thời Kỳ Bị Thương
Loại Đối Tượng
Trường Hợp Bị Thương
Nơi Bị Thương
Chứng Thương Số Ngày
Đơn Vị Cấp Chứng Thương
BB GĐYK
Của HĐ GĐYK
KL Tỷ Lệ Thương Tật
VV/TT
Được Xác Nhận Là
Theo QĐ Số, Ngày
Cấp Ra Quyết Định
TC Hưởng Từ Ngày
Đã Khám Lại Lần, Ngày
Tại HĐ GĐYK
KL Lại Tỷ Lệ Thương Tật
QĐ Lại Theo Số, Ngày
Cấp Ra Quyết Định_2
Trợ Cấp
Trợ Cấp Lần 1
Phụ Cấp Khu Vực
Trợ Cấp Hằng Tháng
PC Người Phục Vụ Mức 1
PC Người Phục Vụ Mức 2
Phụ Cấp Đặc Biệt
Truy Lĩnh Từ Tháng
Truy Lĩnh Đến Tháng
TS Tiền Truy Lĩnh
Các Chế Độ Khác
Bệnh Binh Mất Sức
Nghề Chủ Yếu Của GĐ
Tình Hình Việc Làm
Tình Hình Nhà Ở
Cấp Nhà Tình Nghĩa, Năm
Năm Hổ Trợ Tiền SD Đất
TS Tiền Hổ Trợ SD Đất
Được Hóa Giá Nhà, Năm
Cấp Tiền Sửu Chữa, Nhà
TS Tiền Cấp Sửa Nhà
Tình Hình Đời Sống
Tổng Thu Nhập Của GĐ
Thu Nhập Bình Quân
Phân Rả
Được Vay Vốn Của CT
Năm Vay
TS Tiền Vay
Cấp Sổ Tiết Kiệm Năm
Ts Tiền Sổ Tiết Kiệm
Được Đở Đầu Số Tiền
Đơn Vị Đở Đầu
Tinh Trang Suc Khoe
Hồ Sơ Từ Tỉnh Nào Đến
Năm Chuyển Đến
Hồ Sơ Chuyển Đi Tỉnh
Năm Di Chuyển
Ghi Chú
  
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
Dữ liệu rỗng